1. ADDI Medical
 2. /
 3. HOPE Corona
  Dela sida:

HOPE Corona

Lorem ipsum.

PATIENTEN

HOPE App
Lorem ipsum

HOPE App
Lorem ipsum

HOPE App
Lorem ipsum

HOPE App
Lorem ipsum

VÅRDEN

HOPE Practitioner
Lorem ipsum

HOPE Practitioner
Lorem ipsum

Video

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

 1. ADDI Medical
 2. /
 3. HOPE Corona
  Dela sida:

HOPE Corona

Automated sampling flow for collection of clinical data

HOPE Corona was developed with researchers at the National Pandemic Centre at SciLifeLab, Karolinska Institutet and the Swedish Royal Institute of Technology.

The commission was to: a) create an automated sampling flow for participants, including preparation, implementation and follow-up on sampling; b) be the link between the lab system and the medical record system for the Region; c) provide effective and user-friendly support for healthcare; and d) produce a standardised protocol to be answered by participants, which is also used in a number of other clinical studies currently underway regarding COVID-19. 

Egenprovtagning för COVID-19 i Region Västerbotten

I Region Västerbotten har HOPE Corona använts i samband med egenprovtagning för COVID-19. Fokus på målgrupp för provtagningen var studenter och lärare vid Umeå universitet samt deras närstående.

Med hjälp av HOPE Platform automatiserade Region Västerbotten förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagning. Syftet med provtagningen var att se om individen hade en pågående infektion. Provtagningen gjordes helt och hållet av individen själv.

Hela processen kring provtagningen kommunicerades via HOPE App. Inloggning i appen för provtagaren skedde via personligt BankID eller med en personlig kod. Den personliga koden tillhandahölls av personal från Försvarsmakten via HOPE Practitioner. Vid frågor fanns det möjlighet till chatt med ansvarig vårdpersonal. För provtagaren via HOPE App och vårdpersonalen via HOPE Practitioner.

Information och guidning gavs till provtagaren med stöd av funktionen ”Läs information” via HOPEs byggkloss Aktivitetsplanering. Exempelvis information om platser där ett provtagningskit kunde hämtas och lämnas av provtagaren själv om personen var symtomfri. Alternativt vid symtom en beskriven rutin för att få ett provtagningskit hemlevererat.

As a service

 • A mobile service targeted at healthcare and scientific studies

 • Features ready-made integrations with other apps, applications and infrastructures

 • An open communication platform with different building blocks supporting national guidelines and rules, as well as international standards such as FHIR

 • Bears the CE-mark and supports the Swedish Patient Data Act (PDL) and the General Data Protection Regulation (GDPR)

 • Based on the ADDI Medical HOPE Platform™ communication platform

 • Enables triage and studies of COVID-19 patients

For individuals

 • Intuitive interface with easy-to-learn functions

 • Provides support via automated flows that help a user to carry out testing step-by-step

 • Alerts the user whenever it is time to perform a new activity

 • Provides information about who to turn to with questions and for advice

 • Makes digital communication with healthcare staff possible via chat

 • Provides conditions for being able to take part in clinical studies

 • Gives the user their test results immediately after login using a personal BankID or secure personal code

 • Processes and shares information safely and securely in accordance with the Swedish Patient Data Act (PDL) and General Data Protection Regulation (GDPR)

For Operations Managers

 • A digital platform that enables triage, automated anamnesis and medical records, as well as  COVID-19 patient testing

 • Supports communication between the patient and the activity e.g. using digital forms and chat, which is then saved as a medical record document

 • Displays information in different ways in different technical environments

 • Gives operations managers full oversight and control of the rate at which data is collected and what data is gathered from the individual patient

 • Ensures that data is always used in accordance with Swedish legislation in a secure, responsible and considerate manner

 • Includes the patient and enables  the patient to perform activities assessed by care staff as activities the patient can carry out themselves

 • Frees up time for healthcare staff to focus on more patient-oriented work

 1. ADDI Medical
 2. /
 3. HOPE Corona
  Dela sida:

HOPE Care / Corona

Automatiserat provtagningsflöde för insamling av klinisk data

HOPE Care / Corona har utvecklats tillsammans med forskare vid Nationellt Pandemi Center vid SciLifeLab, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Uppdraget har varit att: a) skapa ett automatiserat provtagningsflöde för deltagarna, inkluderande förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagning, b) vara länken mellan labb-systemet och regionens journalsystem, c) ge effektivt och användarvänligt stöd till vården och d) ta fram ett standardiserat protokoll, att besvaras av deltagarna, som även används vid flera andra pågående kliniska studier gällande COVID-19. 

Egenprovtagning för COVID-19 i Region Västerbotten

I Region Västerbotten har HOPE Corona använts i samband med egenprovtagning för COVID-19. Fokus på målgrupp för provtagningen var studenter och lärare vid Umeå universitet samt deras närstående.

Med hjälp av HOPE Platform automatiserade Region Västerbotten förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagning. Syftet med provtagningen var att se om individen hade en pågående infektion. Provtagningen gjordes helt och hållet av individen själv.

Hela processen kring provtagningen kommunicerades via HOPE App. Inloggning i appen för provtagaren skedde via personligt BankID eller med en personlig kod. Den personliga koden tillhandahölls av personal från Försvarsmakten via HOPE Practitioner. Vid frågor fanns det möjlighet till chatt med ansvarig vårdpersonal. För provtagaren via HOPE App och vårdpersonalen via HOPE Practitioner.

Information och guidning gavs till provtagaren med stöd av funktionen ”Läs information” via HOPEs byggkloss Aktivitetsplanering. Exempelvis information om platser där ett provtagningskit kunde hämtas och lämnas av provtagaren själv om personen var symtomfri. Alternativt vid symtom en beskriven rutin för att få ett provtagningskit hemlevererat.

Som tjänst

 • En mobil tjänst som riktar sig mot Hälso- och sjukvården och Vetenskapliga studier

 • Möjliggör triagering och studier av COVID-19 patienter

 • Baseras på ADDI Medicals kommunikationsplattform HOPE Platform™

 • Har färdiga integrationer mot andra appar, applikationer och infrastrukturer

 • En öppen kommunikationsplattform med olika byggklossar som stödjer nationella riktlinjer och regelverk samt internationella standarder såsom FHIR

 • Är CE-märkt och stödjer Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För individen

 • Har ett intuitivt gränssnitt och funktionerna är lätta att lära sig

 • Ger stöd via automatiserade processer som stegvis hjälper användaren att genomföra provtagningen

 • Ger användarenen notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet

 • Informerar om vart man skall vända sig för frågor och rådgivning

 • Gör det möjligt att kommunicera med vården digitalt via chatt

 • Ger  förutsättningar till att kunna delta i kliniska studier

 • Ger användaren sina provresultat direkt efter inloggning med personligt BankID eller personlig säker kod

 • Hanterar och delar information på ett tryggt och säkert sätt med stöd av Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För verksamhetsansvarig

 • En digital plattform som möjliggör triagering, automatiserad anamnes och journal samt provtagning av COVID-19 patienter
 
 • Stödjer kommunikation mellan patienten och verksamheten via exempelvis digitala formulär och chatt som sen sparas som journalhandling
 
 • Visar information på olika sätt i olika tekniska miljöer
 
 • Ger verksamhetsansvarig full översikt och kontroll över den hastighet med vilken data samlas in och över vilken data som samlas in via den enskilde patienten
 
 • Säkerställer att data alltid används i enlighet med svensk lagstiftning på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt
 
 • Inkluderar patienten och låter patienten utföra aktiviteter som vårdpersonalen bedömt att patienten själv kan genomföra
 
 • Frigör vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!